Privacybeleid & cookie disclaimer

Luz Verde hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Op deze pagina willen we je heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Luz Verde wil zich in alle gevallen houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG in NL of de GDPR in de EU).  


Dit brengt met zich mee dat we in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens worden verderop beschreven.
 • Verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (ook dit zullen we nader toelichten).
 • Op de hoogte zijn van je rechten rond je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en ze zullen respecteren.

Als Luz Verde zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van dit beleid vragen hebt en contact met ons wil opnemen kan dit telefonisch, via email of via het contactformulier.


Verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Luz Verde verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden voor je boeking.
 • Communicatie over de opdracht van de boeking met onze leveranciers (gegevens die nodig zijn voor de reservering bij de accommodatie, autohuur, vluchten, etc).
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen (boekings)opdracht voor je reis.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Luz Verde de volgende persoonsgegevens van je vragen (als deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de reisovereenkomst): 

 • Voornaam of voornamen zoals die in paspoort of ID-kaart zijn vermeld
 • Roepnaam
 • Achternaam zoals die in het paspoort is vermeld
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Adres (straat en huisnummer)
 • Postcode, woonplaats en land
 • Telefoonnummer (privé, mobiel, extra)
 • E-mailadres
 • Informatie van thuisblijvers (contactpersoon en telefoonnummer)
 • Geslacht
 • Speciale maaltijd en/of dieet tijdens de reis
 • Gegevens over mobiliteit (zoals het gebruik van een rolstoel).
 • Interesses in welk soort reizen je graag maakt.
 • Verzekeringen (reis en/of annulering) welke je hebt afgesloten.

Je persoonsgegevens worden   opgeslagen in ons administratiesysteem voor de bovengenoemde verwerking(en) van je boekingsopdracht(en) voor de volgende periode:

 • De looptijd van de overeenkomst + 24 maanden na terugkomst. 
 • De persoonsgegevens met betrekking tot de transactie uitsluitend in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Om je de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren, delen we je persoonsgegevens waar nodig met de leveranciers van de specifieke reisonderdelen. We delen alleen de minimaal noodzakelijke persoonsgegevens met onze leveranciers en partners. Dat betekent dat zij alleen toegang krijgen tot de gegevens die nodig zijn om je hun diensten te kunnen leveren (ook in Spanje is men gehouden aan de GDPR)


Bij aanvullende gegevens hanteert Luz Verde het principe van Privacy by Default; bij het boeken van bepaalde soorten reisdiensten zijn soms bijzondere persoonsgegevens noodzakelijk, Luz Verde zal je specifiek om toestemming vragen voor het verwerken van deze aanvullende persoonsgegevens (bv bloedgroep).


Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Luz Verde verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de betreffende persoon door middel van nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De persoonlijke inschrijving voor de nieuwsbrief op de site, social media, telefonisch of via beschikbare berichtenservices.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Luz Verde de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres

Je persoonsgegevens worden door Luz Verde opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.
 • Als je wilt dat we je gegevens verwijderen dan vragen we je ons dat aan te geven (o.a. onderaan iedere nieuwsbrief)

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van derde partijen voor:

 • Reisonderdelen in Spanje
 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan (EU) partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. 


Een verwerkersovereenkomst is een juridisch instrument met daarin op zijn minst:

 • Doeleinden van verwerking
 • Verplichtingen van de bewerker
 • Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen
 • Garanties van beide partijen over correct naleven van de wet
 • Beveiliging van de persoonsgegevens door de verwerker
 • Een interne datalekmeldplicht naar de verwerkingsverantwoordelijke
 • Omgaan met verzoeken van betrokkenen
 • Eigendom van de persoonsgegevens
 • Vrijwaringen over claims van betrokkenen en derden (zoals toezichthouders)
 • Geheimhouding bij persoonsgegevens
 • Duur, verlenging en opzegging
 • Wijzigen van de verwerkersovereenkomst

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. In een dergelijk geval moeten wij medewerking  verlenen en zijn dan ook verplicht de gegevens af te geven. Daarnaast kunnen wij specifieke persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen/buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Luz Verde bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Luz Verde van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • We zijn goed geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je ontvangen hebben. 


Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 


Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je voldoende te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je ook altijd weer het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen Privacy beleid

Ons Privacy beleid kan van tijd tot tijd worden aangepast, om bijvoorbeeld in lijn te brengen met toekomstig geldende wet- en regelgeving. Indien ons Privacy beleid wordt aangepast, zullen we dit bekend maken via een nieuwsbrief of op de website.


Cookies

Luz Verde maakt gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand wat op je telefoon/tablet/computer kan worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Onze cookies bevatten informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning om het gebruik van websites en informatievoorziening makkelijker te maken. Vergelijkbare technieken, zoals pixels, webbakens, enz. worden hieronder ook aangeduid met de term 'cookies'.


Geplaatste functionele cookies

Wij kunnen cookies van onszelf of van derden plaatsen op websites waarvan de inhoud door ons wordt verzorgd. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld je persoonlijke instellingen onthouden, of onthouden dat je bent aangemeld op een besloten deel van de website. We vermelden welke cookies we plaatsen, het doel van de cookies en de levensduur van de cookie.


Plaatsen van niet-functionele cookies

Alleen met jouw toestemming, direct afgegeven of indirect door onze website verder te bezoeken, zijn cookies van ons of derden geplaatst.


Blokkeren van cookies

Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kan je de instellingen van je internet-browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als je cookies blokkeert, kan je onze website(s) nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat je niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.


Verwijderen van geplaatste cookies

Geplaatste cookies kan je zelf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser of met behulp van de eventueel op je computer geïnstalleerde beveiligingssoftware.


Vragen?

Zoals eerder aangegeven, als je naar aanleiding van het bovenstaande Privacybeleid nog vragen hebt, neem dan contact met ons op. We beantwoorden ze graag.


20181010

image462